guess怎么读(常用的200动词)

商盟百科网 2023-05-27 15:59 2

摘要:这篇文章主要介绍了guess怎么读(常用的200动词),需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览guess怎么读(常用的200动词)的最新相关推荐信息。

accept [əkˈsept] 接受

act [ækt] 表演;举止

add [æd] 添加

agree [əˈgri:]同意

allow [əˈlaʊ] 允许

answer [ˈɑ:nsə(r)] 回答

appear [əˈpɪə(r)] 出现;似乎

arrive [əˈraɪv] 到达

ask [ɑ:sk] 问

avoid [əˈvɔɪd] 避免

be [bi] 是;正在;被

become [bɪˈkʌm] 变成,变得

begin [bɪˈgɪn] 开始

believe [bɪˈli:v] 相信

break [breɪk] 打破

bring [brɪŋ] 带来

build [bɪld] 建造

burn [bɜ:n] 燃烧

buy [baɪ] 买

call [kɔ:l] 打电话,叫,喊

can [kæn] 能

carry [ˈkæri] 搬,携带

catch [kætʃ] 抓

change [tʃeɪndʒ] 变化

check [tʃek] 核对

choose [tʃu:z] 选择

clean [kli:n] 打扫

close [kləʊz] 关闭

come [kʌm] 来

cost [kɒst] 花费

consider [kənˈsɪdə(r)] 考虑

contain [kənˈteɪn] 包含

continue [kənˈtɪnju:] 继续

control [kənˈtrəʊl] 控制

could [kəd] 能

cover [ˈkʌvə(r)] 覆盖

cry [kraɪ] 哭

cut [kʌt] 切

deal [di:l] 处理;交易

decide [dɪˈsaɪd] 决定

describe [dɪˈskraɪb] 描述

design [dɪˈzaɪn] 设计(商盟百科网chnore.com)

develop [dɪˈveləp] 发展

die [daɪ] 死

discover [dɪˈskʌvə(r)] 发现

discuss [dɪˈskʌs] 讨论

do [du] 做

draw [drɔ:]画;拉

dream [dri:m] 做梦

drink [drɪŋk] 喝

drive [draɪv] 驾驶

drop [drɒp]丢下,滴

eat [i:t] 吃

end [end] 结束

enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] 享受,喜欢

enter [ˈentə(r)] 进入

expect [ɪkˈspekt] 期望

explain [ɪkˈspleɪn] 解释

fail [feɪl] 失败,不及格

fall [fɔ:l] 下降;跌倒

feel [fi:l] 感觉

fight [faɪt] 打架;战斗

fill [fɪl] 填充,填满

find [faɪnd] 找到

finish [ˈfɪnɪʃ] 完成

fly [flaɪ] 飞

follow [ˈfɒləʊ] 跟随,跟踪

forget [fəˈget] 忘记

get [get] 得到,到达

give [gɪv] 给

go [gəʊ] 去

grow [grəʊ] 增长,种植,成长

up [ʌp] 增加.

guess [ges] 猜测

hang [hæŋ] 挂,吊

happen [ˈhæpən] 发生

have [həv] 有,吃喝玩乐;一直,已经;使,让

hear [hɪə(r)] 听见

help [help] 帮助

hit [hɪt] 打,撞

hold [həʊld] 抓住;容纳

hope [həʊp] 希望

hurt [hɜ:t] 伤害,疼(商盟百科网chnore.com)

improve [ɪmˈpru:v] 提高

include [ɪnˈklu:d] 包含,包括

increase [ɪnˈkri:s] 增加

join [dʒɔɪn] 加入

keep [ki:p]保持,保存

kill [kɪl] 杀

know [nəʊ] 知道

laugh [lɑ:f] 笑

lay [leɪ] 放置;产卵

lead [li:d] 代领,领导

learn [lɜ:n]学习

leave [li:v] 离开

let [let] 让

lie [laɪ] 说谎;躺,位于

like [laɪk] 喜欢

listen [ˈlɪsn] 听

live [lɪv] 居住

look [lʊk] 看

lose [lu:z] 输,失去

love [lʌv] 爱

make [meɪk] 制作

may [meɪ] 可能,可以

mean [mi:n] 意思是;意味着

meet [mi:t] 见面

might [maɪt] 也许

miss [mɪs]思念;错过

move [mu:v] 移动

must [məst] 必须;肯定

need [ni:d] 需要

occur [əˈkɜ:(r)] 发生

offer [ˈɒfə(r)] 提供

open [ˈəʊpən] 打开

pass [pɑ:s] 通过

pay [peɪ] 付钱

perform [pəˈfɔ:m] 表演

pick [pɪk] 挑,捡

plan [plæn] 计划

play [pleɪ] 玩儿

point [pɔɪnt] 指(向)

prepare [prɪˈpeə(r)] 准备

prefer [prɪˈfɜ:(r)] 更喜欢(商盟百科网chnore.com)

produce [prəˈdju:s] 生产

protect [prəˈtekt] 保护

prove [pru:v] 证明

provide [prəˈvaɪd] 提供

pull [pʊl] 拉

push [pʊʃ] 推

put [pʊt] 放,放置

raise [reɪz]提高;养(动物、家等);抬高

reach [ri:tʃ] 到达 .

read [ri:d] 读

realize [ˈri:əlaɪz] 意识到;实现

receive [rɪˈsi:v] 收到

reduce [rɪˈdju:s] 减少,降低

remain [rɪˈmeɪn] 仍然

remember [rɪˈmembə(r)] 记得

remove [rɪˈmu:v] 移除,除掉

report [rɪˈpɔ:t] 报告

require [rɪˈkwaɪə(r)] 要求

return [rɪˈtɜ:n] 归还,回来

rise [raɪz] 上升

ride [raɪd] 骑,乘车

ring [rɪŋ] 打电话;响铃,敲钟

run [rʌn] 跑

save [seɪv] 挽救;保存

say [seɪ] 说

see [si:] 看到

seem [si:m] 似乎

sell [sel] 卖

send [send] 送,发送

serve [sɜ:v] 提供

set [set] 设置

shake [ʃeɪk] 摇,震

shoot [ʃu:t] 射击

should [ʃʊd] 应该

show [ʃəʊ] 给……看,表演

shut [ʃʌt]关闭,关

sing [sɪŋ] 唱歌

sit [sɪt] 坐

sleep [sli:p] 睡眠

Smell [smel] 闻,闻起来

sound [saʊnd] 听起来(商盟百科网chnore.com)

speak [spi:k] 讲话,说

spend [spend] 花费

stand [stænd] 站立

start [stɑ:t] 开始

stay [steɪ] 待在……,住在

steal [sti:l] 偷

stop [stɒp] 停止

study [ˈstʌdi] 学习

suggest [səˈdʒest] 建议

support [səˈpɔ:t] 支持

swim [swɪm] 游泳

take [teɪk] 带走;花费

talk [tɔ:k] 交谈,说话

teach [ti:tʃ] 教

tell [tel] 告诉,讲(故事)

thank [θæŋk] 感谢

think [θɪŋk] 想

throw [θrəʊ] 扔

treat [tri:t] 治疗;对待

try [traɪ] 尝试,努力

turn [tɜ:n] 旋转

understand [ˌʌndəˈstænd] 明白

use [ju:s] 使用

visit [ˈvɪzɪt]拜访,参观

wait [weɪt] 等

walk [wɔ:k] 走路

want [wɒnt]想

watch [wɒtʃ] 观看,欣赏

wash [wɒʃ] 洗

wear [weə(r)]穿

will [wɪl] 将会,将要

win [wɪn] 赢

work [wɜ:k] 工作

worry [ˈwʌri] 担心

would [wʊd] 将会

write [raɪt] 写

100个最常用英语不规则动词的过去时态

动词原形(现在式) 过去式

1/A—A

guess怎么读(常用的200动词)


相关推荐

评论列表
关闭

用微信“扫一扫”